Bandera nautiko zaharkitua - 8 zenbakia
Bandera nautiko zaharkitua - 8 zenbakia