Bandera nautiko zaharkitua - U letra
Bandera nautiko zaharkitua - U letra